DX100 – Dioksiinin, furaanin ja hiilidioksidin näytteenottojärjestelmä

Dioksiinit ovat yksi maailman myrkyllisimmistä aineista, myös erittäin pieninä pitoisuuksina. Niitä muodostuu teollisissa polttoprosesseissa, erityisesti jätteenpolton aikana. Sen vuoksi jätteenpolttolaitosten dioksiinipäästöjä valvotaan tiukasti.


Yleisesti alhaisten dioksiinitasojen vuoksi reaaliaikainen kaasupitoisuuden seuranta ei ole mahdollista. Sen sijaan savukaasusta otetaan pitkäaikaisnäytteet, jotka kerätään patruunan sisällä olevaan absorbenttiin, joka lähetetään ulkopuoliseen laboratorioon analysoitavaksi näytteenottojakson jälkeen.
Näytteenotto savukaasuista voi olla haastavaa, sillä se on tehtävä isokineettisissä olosuhteissa, joissa samalla on usein hallittava pölyä sekä kosteutta. OPSIS DX100 -dioksiininäytteenottimessa nämä on otettu huomioon aina suunnittelusta toteutukseen jo olemassa olevan tekniikan ansiosta.

DX100-järjestelmä täyttää eurooppalaisen EN 1948 -standardin PCDD/PCDF- ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden määrittämistä koskevat vaatimukset pitkäaikaisesta näytteenotosta.

Lisävarusteena DX100-järjestelmä voidaan varustaa myös isokineettisellä hiilidioksidin (CO2) näytteenottimella. Tämä on erityisen kiinnostavaa polttolaitoksissa, joissa poltetaan sekalaista polttoainetta, josta osa on uusiutuvaa ja osa fossiilista. Analysoimalla näytteestä hiili-14-isotooppi voidaan määrittää uusuituvan CO2:n osuus.

OPSIS DX-100 -näytteenottojärjestelmän ominaisuudet:

  • Järjestelmä soveltuu erinomaisesti uusimman WI-BATC:n* vaatimusten todentamiseen dioksiini ja furaanipäästöille sekä dioksiinityyppisten PCB-yhdisteiden kaltaisille päästöille.
  • Järjestelmä noudattaa EN 1948:2006 säädöksen asettamia vaatimuksia dioksiinien näytteenotolle.
  • Järjestelmään on yhdistettävissä CO2 -näytteenotto fossiilisten polttoaineiden päästöjen laskentaan.
  • Järjestelmä koostuu ilmajäähdytetystä näytteenotosta ja ejektoripumpusta.
  • Järjestelmä voi hyödyntää olemassa olevia virtaus- ja lämpötila tietoja isokineettisyyden määrittämiseen.
  • Näytteenotto on isokineettinen, 8 h – 8 viikkoa kerrallaan

*Waste incineration – Best Available technique conclusion (Jätteenpoltto – paras käytettvissä oleva tekniikka)