Dioksiinin ja hiilidioksidin pitkäaikainen näytteenotto

Uudet määräykset, kuten eurooppalaiset jätepolton BAT-päätelmät (paras käytettävissä oleva tekniikka) vaativat pitkäaikaista näytteenottoa “polyklooratuista dibentso-p-dioksiineista ja -furaaneista” (PCCD/F) eli dioksiineista. Piipusta otetaan isokineettinen näyte ja dioksiini otetaan talteen absorboivaan materiaaliin. Näytteenotossa käytettävä erikoismateriaalia ja näytteenottajaa, joka on käytännössä edistynyt pumppu mitä ohjataan.

Opsis Ab on kehittänyt johdonmukaisesti ja ajantasaisesti osaamistaan päästö – ja ympäristömittausten haastavalla toimialueella. DX100 dioksiini/furaanikeräimen kehitystyö heti EN 15267 hyväksytyn elohopeamittauksen jälkeen on hyvä osoitus tästä.

Opsiksen QAL 1 hyväksynnässä olevalla uudella DX100-keräimellä voidaan täyttää dioksiinin ja furaanin mittaukset uuden WI-BREFin* Waste Incineration | Eippcb europa.eu vaatimusten mukaisesti.

Dioksiinin mittaus savukaasuista

OPSIS DX100 on dioksiinin pitkäaikaiseen näytteenottoon tarkoitettu järjestelmä. Se koostuu näytteenottoyksiköstä, joka asennetaan suoraan mittauskanavaan. Sitä seuraa kuivausrumpu, tilavuusmittari ja elektroniikka, joka ohjaa tarkasti poistolinjan päässä sijaitsevaa ejektoripumppua. Tämä varmistaa, että näyte otetaan samalla nopeudella kuin kaasu kulkee kanavassa. Näytteenottoyksikön sisällä on absorptiomateriaalilla täytetty astia, johon dioksiininäyte jää kiinni käytön aikana. Asetetun näytteenottoajan, tyypillisesti 2-4 viikon, mutta se voi olla jopa 8 viikkoa, jälkeen säiliö vaihdetaan nopeasti uuteen ja lähetetään sitten laboratorioon dioksiinipitoisuuden analysointia varten uuden säiliön mahdollistessa näytteenoton jatkamisen. Tilavuusmittari tallentaa näytteen otetun kaasun kokonaismäärän, mikä yhdessä näytteenottoajan ja laboratoriotuloksen kanssa antaa keskimääräisen dioksiinipitoisuuden yksikössä ng/m3N.

Kustannustehokasta CO2-näytteenottoa dioksiinimittauksen lisäksi

DX100 -järjestelmä mahdollistaa myös hiilidioksidin talteenoton, jolloin voidaan määrittää fossiilisen CO2:n prosenttiosuus päästöistä. Tämä voi olla erittäin kiinnostava sekapolttoaineita polttaville polttolaitoksille. Fossiilisia hiilidioksidipäästöjä saatetaan verottaa paljon korkeammin kuin biomassasta peräisin olevia hiilidioksidipäästöjä, ja hallitun sekoitusasteen puuttuessa veroviranomaiset voivat vaatia tarpeellista suurempaa veroa.

CO2-optiota käyttämällä voidaan varmistaa, että näytteessä oleva CO2-kaasu imeytyy toiseen astiaan toisen absorptiomateriaalin kanssa. Asetetun näytteenottoajan jälkeen CO2-näyte lähetetään laboratorioon isotooppianalyysiä varten. Tämä on kiinnostavaa, koska CO2:ssa oleva hiili on peräisin polttoaineesta ja paljastaa siten polttoaineen koostumuksen.

Opsis DX100 on jatkuvatoiminen päästömittausjärjestelmä dioksiinin ja furaanin mittaukseen sekä lisävarusteen avulla hiilidioksidin päästömittaukseen.

Kumppanimme OPSIS AB on maailmanlaajuisesti toimiva yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi huippuluokan, innovatiivisia kaasuanalyysi- ja prosessiohjausjärjestelmiä. OPSIS tarjoaa kokonaisvaltaisia valvontaratkaisuja, jotka sisältävät luotettavan ja kustannustehokkaan järjestelmän sovelluksesta riippumatta. Valikoimaan kuuluvat Ilmanlaadun seurannan (AQM) ja jatkuvaan päästöjen seurannan (CEM)/prosessien valvonnan järjestelmät.